Uncategorised

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Narwiański Ośrodek Kultury, 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 105, telefon: (85) 68 16 086, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Narwiański Ośrodek Kultury, realizacji ustawowych zadań wynikających
  z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, realizacji zadań statutowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury,
 • W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą
  z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w zajęciach.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
narew herb

W roku 2020 ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Narwiańskiego Ośrodka Kultury - 24 grudnia 2020 r. - w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 r.

 Narew, 31.07.2019 r.

 

STRATEGIA ROZWOJU NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Narew to gmina o dużym potencjale społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

 

WIZJA NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

NOK będzie animował działania kulturalno-społeczne, integrował społeczność lokalną, zapewniał różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnie edukował do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dzięki temu stanie się centrum kulturalnym Narwi i całej gminy, w którym będzie pracował aktywny, kompetentny i kreatywny zespół ludzi, oparty na następujących zasadach kluczowych: szczerości, dialogu, aktywności i realizmie. Sam budynek będzie bardziej nowoczesny, wielofunkcyjny i pozbawiony barier dla osób niepełnosprawnych. Będzie otwarty na wymianę doświadczeń i współpracę w oparciu o dobry przepływ informacji oraz skuteczną promocję działań, finansowanych również ze środków zewnętrznych.

W pierwszym okresie działania hasłem promocyjnym będzie:

NARWIAŃSKI OŚRODEK KULTURY – NOWE OTWARCIE!

 

„ŁĄCZY NAS KULTURA”

Oferta kulturalna NOK dostosowana jest do aktualnych możliwości finansowych instytucji. Dostępne imprezy kulturalne to w przeważającej większości imprezy okolicznościowe, warsztaty plastyczne, występy zespołów ludowych, czy konkursy literackie i poetyckie oraz jednodniowe imprezy plenerowe organizowane przy niewielkich kosztach.

 Należy wziąć pod uwagę, że mieszkańcy gminy nie są zbyt zainteresowani udziałem w imprezach kulturalnych. Ważnym czynnikiem jest też mała ilość organizacji i stowarzyszeń kulturalnych, a te które są, nie współpracują bądź współpracują z NOK w znikomym stopniu. Zbyt małe uczestnictwo w imprezach kulturalnych mieszkańców gminy  wynika zapewne  z jeszcze jednego bardzo ważnego czynnika, jakim jest minimalne zaangażowanie w kształtowaniu oferty kulturalnej osób prywatnych i instytucji pozakulturalnych, takich jak: kawiarnie, puby, restauracje, galerie, zakłady pracy. To właśnie w tego typu miejscach powinny również odbywać się wystawy, wernisaże, recitale, wieczorki poetyckie, konkursy recytatorskie, koncerty jazzowe i inne „wysokie” formy artystyczne. W gminie Narew jest brak tego typu ośrodków i organizacja życia kulturalnego spoczywa prawie wyłącznie na barkach NOK oraz Biblioteki.

Wszelkie „ambitne” formy przedsięwzięć kulturalnych z góry skazane są na zainteresowanie tylko wąskiej grupy odbiorców jeśli odbywać się będą tylko w zamkniętych ścianach instytucji kultury. Promocja kultury wymaga tworzenia atmosfery szerokiej dostępności do jej dóbr, a tej w gminie nie ma.

Dodatkowym problem są również trudności z pozyskiwaniem sponsorów, a w dzisiejszych czasach wszelkie formy działalności kulturalnej wymagają dość wysokich nakładów finansowych.

KIERUNKI ROZWOJU NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

 1. Opracowanie ciekawej oferty imprez oraz zajęć edukacyjnokulturalnych, która będzie spełniała oczekiwania społeczności lokalnej zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
 1. Wykreowanie marki NOK jako lokalnego lidera w dziedzinie kultury, w którym pracuje zgrany, aktywny i doświadczony zespół, a zakres działania wykracza poza mury budynku.
 1. Większa absorpcja środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych poprzez większą ilość projektów, przyciąganie sponsorów, partnerów, lokalnych liderów oraz korzystanie z możliwości jakie da budynek z nowoczesnym wyposażeniem.
 1. Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej oraz rozwój i wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego.
 1. Upowszechnianie sztuki filmowej i teatralnej poprzez stworzenie i wykorzystanie sali widowiskowej oraz angażowanie się w rozwój społecznego ruchu filmowego i teatralnego.
 1. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez prowadzenie prze NOK działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji – sprzedaż giełdowa, komisowa, antykwaryczna, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów na imprezy ogólnopolskie itp.

PLAN OPERACYJNY STRATEGII ROZWOJU

 

Cel strategiczny:  Zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców

Metody i narzędzia realizacji:

- Stwarzanie warunków do prób i ćwiczeń

- Udostępnianie wyposażonych pomieszczeń

- Wsparcie organizacyjne i merytoryczne

- Prowadzenie zespołów i grup artystycznych

-Organizowanie przeglądów, konkursów, koncertów, plenerów, wystaw, spotkań, rajdów i warsztatów

Priorytetowe projekty:

- Warsztaty plastyczne

- Warsztaty fotograficzne

- Grupa Literacka

- Plenery malarskie i fotograficzne

- Przeglądy i koncerty

- Dni Fotografii – prezentacja fotografii jako ważnej dziedziny sztuki i obiektu zainteresowania szerokiego kręgu społecznego. W programie tematyczne projekcje multimedialne, warsztaty, wystawy, wykłady i spotkania ze znanym fotografami.

Cel operacyjny: Upowszechnianie kultury

Programy:

Imprezy lokalne

Imprezy regionalne

Imprezy ogólnopolskie

Metody i narzędzia realizacji:

- Organizacja imprez, festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, festynów, kiermaszy i konkursów

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Współpraca z partnerami

- Integracja środowiska

- Pozyskiwanie lokalnych liderów i ludzi z pasją

- Inwestycje w infrastrukturę

Priorytetowe projekty:

- ‘Letnie Spotkania nad Narwią’ / Dni Narwi

- Eko - Majówka

- ‘Kupalle’ – impreza plenerowa nad rzeką Narew

- ‘Wertep’ – Międzynarodowy Festiwal Teatralny

- Konkursy Poezji

- Dni Sportu – dwudniowa impreza prowadzona przez sportowców, zachęcająca do udziału wszystkich w czynnym udziale (biegi przełajowe, turnieje piłki, przybliżenie mniej znanych dyscyplin sportu)

- Dni Sztuki – cykliczne wydarzenie, które umożliwi mieszkańcom trwały kontakt z najbardziej interesującymi zjawiskami w sztuce. Cykl działań edukacyjno-kreacyjnych prowadzonych przez twórców i pedagogów, organizowanych we współpracy m.in. z Uniwersytetem w Białymstoku

- FOLKOWA JESIEŃ – dni z kulturą białoruską, rosyjską, ukraińską, z twórczością ludową, pożegnanie wakacji – koncert plenerowy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji produktów regionalnych

- ‘Aktywne Podlasie Atakuje’ – spotkania z filmem i twórcami z Podlasia

- Żubroffka – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych – współorganizacja festiwalu

- TARGI STAROCI – coroczna impreza, gdzie każdy może coś kupić-sprzedać, kiermasz sztuki ludowej

- akcje charytatywne – zapraszanie znanych osób świata kultury i sztuki, zespołów muzycznych, które pomogą nieodpłatnie w zbiórce pieniędzy na określony cel  

 

Cel operacyjny: Upowszechnianie sztuki filmowej

Programy:

. Kino „POD CHMURKĄ” – kino pod gołym niebem, projekcja filmów

 

Metody i narzędzia realizacji:

- Wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesne kino

- Udział w przeglądach i warsztatach filmowych

- Organizacja przeglądów, warsztatów, spotkań i festiwali filmowych

Priorytetowe projekty:

-Letnie spotkania z filmem dokumentalnym

-Warsztaty „Kręćmy film”

-Tematyczne Przeglądy Kina Europejskiego

 

. Koło teatralne

Metody i narzędzia realizacji:

- Włączanie się w akcje promujące sztukę teatralną

- Tworzenie i rozwój amatorskich grup teatralnych

- Udział w przeglądach i warsztatach teatralnych

- Organizacja przeglądów, warsztatów, spotkań, widowisk i festiwali teatralnych

Priorytetowe projekty:

-Widowiska historyczno-teatralne – występy zaproszonych zespołów teatralnych

-„Wielki teatr w małej wsi” – comiesięczne spektakle teatralne w wykonaniu aktorów teatrów polskich.

- Nasz teatr – nasza duma – wspieranie i promocja na skalę ogólnopolską istniejącego teatru

Cel operacyjny: Opracowanie ciekawej oferty edukacyjno-kulturalnej

Programy:

. Warsztaty i zajęcia tematyczne

. Kluby i grupy tematyczne

. Imprezy kulturalne

 

Programy edukacyjne

– ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ

- ZIEMIA – EKOLGIA, DZIEŃ ZIEMI, SPRZĄTANIE ŚWIATA

- PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

- WOLONTARIAT

- Szkolenie i przygotowanie zespołu pracowników i współpracowników

- Stworzenie siatki wolontariuszy

- Konsultacje ze społecznością lokalną

- Inwestycje w infrastrukturę

- Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Wyjście z ofertą poza budynek

+ Warsztaty taneczne

+ Warsztaty ceramiczne

+ Klub Seniora

+ Klub Turystyczny

+ Klub Miłośników subkultury motocyklowej

+ Klub miłośników sportu

+ Imprezy i przeglądy prezentujące dorobek  NOK

 

Cel operacyjny: Wzmożenie aktywności pod względem działalności wydawniczej pokazującej kulturę i historię lokalną

Programy:

. Zapiski Narwiańskie

. Albumy tematyczne

Metody i narzędzia realizacji:

- aktywizacja i integracja środowiska lokalnego (regionalistów, historyków, etnografów, archeologów etc.), a także innych osób np. nie mieszkających na terenie gminy, ale tutaj urodzonych i chcących utrzymywać kontakt z miejscem swego pochodzenia

Priorytetowe projekty:

-„Zapiski Narwiańskie” – zbiory opowiadań, wywiadów „ludzi stąd”

- Albumy tematyczne (fotograficzne, malarskie)

 

 

Cel operacyjny:  PROMOCJA DZIAŁAŃ: SPORT – TO ZDROWIE

 

Programy:

+ Turnieje sportowe – „Cztery Pory Roku”

+ Sport dla Każdego – sport dla każdej grupy wiekowej

- turniej piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki

- turniej szachowy

- turniej tenisa stołowego, ziemnego

- maraton regionalny o Puchar Wójta

- zajęcia sportowe – aerobik, taniec, joga itp.

- upowszechnienie innych dyscyplin sportowych np. nordic – walkig

- rajdy rowerowe

-spływy kajakowe

 

Cel operacyjny: Promocja gminy

Programy:

. Strona internetowa

. Kampanie informacyjne

. Obecność w mediach

. Uczestnictwo we współtworzeniu kultury poza gminą i poza Polską

Metody i narzędzia realizacji:

- Prowadzenie strony internetowej

- Przygotowywanie serwisów dla mediów

- Obecność w mediach i portalach społecznościowych

- Przygotowanie materiałów promocyjnych

- Współpraca z partnerami

- Wykorzystywanie nowych technologii

- Administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy

Priorytetowe projekty:

+ nowa strona www.nok.narew.gmina.pl

+ profile na facebook

Cel strategiczny: Dbałość o dziedzictwo kulturowe

Cel operacyjny: Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej

Programy:

. Klub Twórców Ludowych – Stowarzyszenie Twórców Ludowych

. Warsztaty z zakresu twórczości ludowej

Metody i narzędzia realizacji:

- Angażowanie się w działalność Stowarzyszenia Twórców Ludowych

- Współpraca z partnerami

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Spotkania i warsztaty z twórcami

- Organizowanie zespołów, zajęć, wystaw, prezentacji dorobku, konkursów, spotkań okolicznościowych

- Promocja twórców ludowych i ich dorobku

- Spotkanie integracyjne

Priorytetowe projekty:

+ Przegląd Kolęd – wszystkich religii regionu

+ Konkurs na palmę i pisankę Wielkanocną

+ Ogólnopolski Kiermasz Sztuki Ludowej, KIERMASZ STAROCI

+ Festiwal Twórczości Ludowej

 

Cel operacyjny: Odzyskiwanie dóbr kultury

Programy:

- NAREW w historii

- NAREW DAWNIEJ I DZIŚ – tworzenie zbioru zdjęć, dokumentów związanych z historią Narwi

 

Metody i narzędzia realizacji:

- Gromadzenie i archiwizacja historycznych fotografii i obrazów

- Angażowanie tzw. ludzi z pasją

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Spotkania z ciekawymi ludźmi – historykami, duchownymi różnych wyznań

- Warsztaty modelarskie

Priorytetowe projekty:

+ Rekonstrukcja wizerunku i przygotowywanie makiet historycznych budynków

+ Pokazy multimedialne zdjęć i filmów

+ Wystawy zdjęć i obrazów

Cel strategiczny: Wykreowanie marki Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Cel operacyjny: Zmiana wizerunku

Programy:

. Reorganizacja zespołu pracowników

. Nowe wyposażenie

. Szkolenia pracowników

. Współpraca z wolontariuszami

Metody i narzędzia realizacji:

- Wykorzystanie potencjału budynku – głównie hotelu

- Podnoszenie kwalifikacji i edukacji pracowników

- Konsultacje ze społecznością lokalną

- Współpraca z partnerami

- Pozyskiwanie lokalnych liderów i ludzi z pasją

- Stała współpraca z wolontariuszami

- Otwartość na współpracę

- Nowa organizacja pracy

- Nowy statut

- Konkurs na nowy logotyp

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Uporządkowanie spraw związanych z wizualizacją

 

Cel operacyjny: Doposażenie instytucji

 Programy:

. Stary budynek – nowe możliwości

. Scena letnia – imprezy kulturalne nad rzeką Narew

. Amfiteatr

Metody i narzędzia realizacji:

- Zakup wyposażenia uzupełniającego do istniejącego budynku

- Zakup namiotu i ławek do wykorzystania w imprezach plenerowych

- Sukcesywne remonty i inwestycje w okolicach Amfiteatru w celu stworzenia miejsca nie tylko do organizacji koncertów, ale również spotkań i wypoczynku

Priorytetowe projekty:

+ Amfiteatr - miejsce spotkań

+ Hotel pod Akacją – przyjazne, ekologiczne miejsce wypoczynku dla turystów, grup, wycieczek

 

 

FINANSOWANIE

 

NOK chce korzystać ze wszystkich możliwych źródeł finansowania dostępnych dla samorządowych instytucji kultury. Strategia NOK jest planem działania wyznaczającym kierunki przedsięwzięć kulturalnych instytucji oraz wskazującym sposoby ich osiągania.

Jednakże sam dokument nie jest receptą na sukces i aby mógł przynieść zamierzone efekty konieczne jest jego sumienne wdrażanie oraz sprawowanie kontroli nad jego realizacją. Koordynatorem wdrażania celów zapisanych w strategii oraz monitorowania jej funkcjonowania będzie Zespół Zarządzania Strategicznego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań z realizacji strategii.

Planuje się dokonywać co 6 miesięcy przeglądu zapisu postanowień strategii w celu wprowadzenia zmian, korekt, bądź uzupełnień, stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do strategii powinno się wprowadzać nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (np. pozyskanie dodatkowych środków finansowych), bądź zgłaszanych potrzeb.

Oficjalna strona internetowa Narwiańskiego Ośrodka Kultury prowadzona jest przez NOK. Uwagi do materiałów zawartych na naszej stronie internetowej oraz ewentualne błędy można zgłaszać do NOK osobiście, listownie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Narwiański Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 105  17-210 Narew
tel. 85 6816086   fax 85 6816086
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby przekazać uwagi można też skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie w dziale Kontakty.

Formularz kontaktowy

 


 

gmina narew położenieGmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.

 

Strona internetowa Gminy Narew

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Strona internetowa Miejsca pamięci Gminy Narew

Strona internetowa Skitu w Odrynkach


 

Szanowny Internauto. Czym są pliki Cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookies.

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nok.narew.gmina.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nok.narew.gmina.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Powszechnie stosowane są dwa typy plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

4. W ramach serwisu internetowego nok.narew.gmina.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nok.narew.gmina.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

7. Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ właściciel strony nok.narew.gmina.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?